Skoči na glavni sadržaj
ID: 5000
Datum: 28.06.2023

Veleučilište u Rijeci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje

jednog radnika/radnice na radno mjesto I. vrste: stručni suradnik za sistemske poslove (1 izvršitelj/izvršiteljica), u radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

Uvjeti radnog mjesta:

 

 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani ili stručni diplomski studij, odnosno istovrijedni studij VSS sukladno ranije važećim propisima, tehničkog usmjerenja ili informacijskog usmjerenja
 • poznavanje engleskog jezika
 • dvije godine radnog iskustva na poslovima informacijske tehnologije
 • probni rad šest mjeseci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • vlastoručno potpisani životopis
 • presliku diplome o završenom studiju
 • rješenje ili mišljenje o priznavanju odnosno vrednovanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslika ocjene, certifikat)
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave ovog natječaja)
 • preslika Ugovora o radu ili potvrda s opisom poslova koje je kandidat obavljao
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike za kandidate kojima hrvatski jezik nije materinji jezik
 • identifikacijska isprava.

           

           

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. točka f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom pročišćeni tekst zakona (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (NN br. 84/21) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

            Sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

            Prijave s dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Veleučilište u Rijeci, Trpimirova 2/V, s naznakom „Prijava na natječaj – stručni suradnik za sistemske poslove “ ili se predaju osobno na adresu Veleučilišta u Rijeci, Trpimirova 2/V.

Potpunom prijavom na javni natječaj smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati, niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

S uredno prijavljenim kandidatima prema procjeni, obavit će se razgovor.

Sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za znanosti i visoko obrazovanje Veleučilište u Rijeci će na mrežnoj stranici www.veleri.hr  objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom kandidatu, te uz prethodnu suglasnost kandidata, objaviti profesionalni životopis odnosno relevantne podatke temeljem kojih je kandidat odabran, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Prijavom na javni natječaj, kandidati javnog natječaja izričito su suglasni da Veleučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Veleučilište u Rijeci

ID: 4914
Datum: 17.05.2023

Veleučilište u Rijeci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje

jednog radnika/radnice na položajno radno mjesto I. vrste: voditelj odjeljka za informatičke poslove (1 izvršitelj/izvršiteljica), u radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

Uvjeti radnog mjesta

 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani studij ili stručni diplomski studij, odnosno istovrijedni studij VSS sukladno ranije važećim propisima, tehničkog usmjerenja ili informacijskog usmjerenja
 • poznavanje engleskog jezika
 • dvije godine radnog iskustva na poslovima vođenja informacijske tehnologije ili pet godina radnog iskustva na poslovima informacijske tehnologije
 • probni rad šest mjeseci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • vlastoručno potpisani životopis
 • presliku diplome o završenom studiju
 • rješenje ili mišljenje o priznavanju odnosno vrednovanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslika ocjene sa studija)
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave ovog natječaja)
 • preslika Ugovora o radu ili potvrda s opisom poslova koje je kandidat obavljao
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike za kandidate kojima hrvatski jezik nije materinji jezik
 • identifikacijska isprava.

           

           Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. točka f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom pročišćeni tekst zakona (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (NN br. 84/21) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

            Sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

            Prijave s dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Veleučilište u Rijeci, Trpimirova 2/V, s naznakom „Prijava na natječaj – voditelj odjeljka za informatičke poslove “ ili se predaju osobno na adresu Veleučilišta u Rijeci, Trpimirova 2/V.

Potpunom prijavom na javni natječaj smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati, niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

S uredno prijavljenim kandidatima prema procjeni, obavit će se razgovor.

Sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za znanosti i visoko obrazovanje Veleučilište u Rijeci će na mrežnoj stranici www.veleri.hr  objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom kandidatu, te uz prethodnu suglasnost kandidata, objaviti profesionalni životopis odnosno relevantne podatke temeljem kojih je kandidat odabran, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Prijavom na javni natječaj, kandidati javnog natječaja izričito su suglasni da Veleučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Veleučilište u Rijeci

ID: 4857
Datum: 21.04.2023

KLASA:003-11/23-01/11

URBROJ: 2170-57-01-23-2

Rijeka, 13. travnja 2023.

Na temelju članka 28. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022), članka 42. i 43. Statuta Veleučilišta u Rijeci od 16. ožujka 2015., KLASA: 003-05/15-01/07; URBROJ: 2170-57-01-15-4 (potpuni tekst od 31. listopada 2017.)  i Odluke Upravnog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za izbor dekana, KLASA: 003-08/23-02/01, URBROJ: 2170-57-01-23-4/ĐPK od 30. ožujka 2023., Veleučilište u Rijeci objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor dekana Veleučilišta u Rijeci

 

 1. Dekan Veleučilišta u Rijeci izabire se na mandatno razdoblje od tri godine odnosno od 1. listopada 2023. do 30. rujna 2026.

 1. Za dekana može biti izabrana osoba iz redova viših predavača, profesora stručnog studija, profesora stručnog studija u trajnom izboru ili nastavnika izabranih na znanstveno-nastavno radno mjesto.

 1. Na temelju članka 39.  st. 2. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) dekan ne može biti osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom trgovačkog društva.

 1. Izabrani dekan sa Veleučilištem u Rijeci sklapa Ugovor o radu na određeno vrijeme za položajno radno mjesto dekana u punom radnom vremenu.

 1. Kandidati na javni natječaj uz prijavu obavezno trebaju priložiti:

  • životopis (izvornik)
  • Program rada za trogodišnje mandatno razdoblje (izvornik)
  • Odluku o izboru na odgovarajuće nastavno odnosno znanstveno-nastavno radno mjesto
  • Opis znanstvenog, nastavnog i stručnog rada
  • Opis vođenja projekata, suradnje s gospodarskim javnim sektorom ili lokalnom zajednicom
  • Pisanu suglasnost za objavu životopisa i Programa rada za trogodišnje mandatno razdoblje na internetskim stranicama Veleučilišta u Rijeci (izvornik).

 1. Javni natječaj će se objaviti u službenom listu Republike Hrvatske Narodnim novinama, dnevnom tisku, oglasnoj ploči Veleučilišta u Rijeci, na internetskoj stranici Veleučilišta u Rijeci, na oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na službenom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora.

 1. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Kao početni dan roka uzima se prvi sljedeći dan od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

 1. Prijave se uz potrebnu dokumentaciju dostavljaju preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici, na adresu: Veleučilište u Rijeci, Trpimirova 2/V, 51 000 Rijeka, s naznakom: „Javni natječaj za izbor dekana – Povjerenstvo za izbor dekana – NE OTVARATI“ ili osobno u pisarnicu Veleučilišta u Rijeci na istoj adresi.

 1. Sudionici javnog natječaja obavijestit će se o rezultatima izbora u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 1. Sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova..

 1. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

            Podnošenjem prijave na javni natječaj, kandidati javnog natječaja izričito su suglasni da Veleučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

            Kandidati koji će se u prijavi na javni natječaj pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjavanja uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. točka f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom pročišćeni tekst zakona (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (NN br. 84/21) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

           

            Isprave koje se prilažu uz javni natječaj za koje se izričito ne traži da budu u izvorniku ili ovjerenoj preslici prilažu se u preslici, a kandidat koji bude izabran u obvezi je prilikom sklapanja Ugovora o obavljanju poslova dekana priložiti Veleučilištu u Rijeci sve navedene isprave u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.

           

            Rezultati natječajnog postupka objavit će se na mrežnoj stranci Veleučilišta u Rijeci www.veleri.hr u kategoriji „Javni natječaji“.

           

            Izrazi koji se koriste u javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

          

Veleučilište u Rijeci

ID: 4493
Datum: 28.12.2022

Veleučilište u Rijeci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor

jednog nastavnika na nastavnom radnom mjestu predavač u području tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

            Uvjeti za izbor u nastavno zvanje

           

Kandidati na javni natječaj za izbor u nastavno zvanje moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola RH (NN br. 20/12, 85/13 i 4/15) i Statutom Veleučilišta u Rijeci.

      Uz potpisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • vlastoručno potpisani životopis s detaljnim podacima o nastavnom, stručnom i znanstvenom radu i popis radova u pisanom obliku i u elektroničkom obliku na CD-u ili DVD-u ili drugom obliku prijenosa memorije u Word formatu;
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola RH (od čega u izvorniku potvrde o održanim javnim predavanjima, održanoj nastavi i mentorstvima na završnim ili diplomskim radovima u pisanom obliku i u elektroničkom obliku na CD-u, DVD-u ili drugom obliku prijenosa memorije isključivo u PDF formatu, ukoliko ih posjeduju);
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave ovog natječaja);
 • radove koji su relevantni za izbor u zvanje (samo u elektroničkom obliku na CD-u, DVD-u ili drugom obliku prijenosa memorije isključivo u PDF formatu);
 • presliku odluke o izboru u zvanje (ako postoji prethodno proveden postupak);
 • izvornik ili ovjerenu presliku diplome o završenom sveučilišnom ili stručnom diplomskom studiju u znanstvenom području i polju
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
 • dokaz o državljanstvu RH ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
 • za kandidate strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

   

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. točka f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom pročišćeni tekst zakona (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (NN br. 84/21) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

            Sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

            Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u elektroničkom obliku u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na elektroničku adresu Veleučilišta u Rijeci ured@veleri.hr s naznakom „Prijava na natječaj – predavač“.

Potpunom prijavom na javni natječaj smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati, niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

Sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za znanosti i visoko obrazovanje Veleučilište u Rijeci će na mrežnoj stranici www.veleri.hr  objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom kandidatu, te uz prethodnu suglasnost kandidata, objaviti profesionalni životopis odnosno relevantne podatke temeljem kojih je kandidat odabran, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Prijavom na javni natječaj, kandidati javnog natječaja izričito su suglasni da Veleučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Veleučilište u Rijeci

ID: 3999
Datum: 04.03.2022

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujem Obavijest o ishodu javnog natječaja:

Datum objave javnog natječaja           Narodne novine                  Izabrani kandidati

     22. prosinca 2021.                                    141/21                            dr. sc. Igor Palčić

Dokumenti:
ID: 3990
Datum: 02.03.2022

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujem Obavijest o ishodu javnog natječaja pod točkom a):

Datum objave javnog natječaja           Narodne novine                  Izabrani kandidati

     12. studenoga 2021.                                 121/21                     dr. sc. Ljerka Tomljenović

                                                                                                        dr. sc. Anita Stilin

                                                                                                        dr. sc. Eda Ribarić Čučković

Dokumenti:
ID: 3991
Datum: 02.03.2022

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujem Obavijest o ishodu javnog natječaja pod točkom b):

Datum objave javnog natječaja           Narodne novine                  Izabrani kandidati

     12. studenoga 2021.                                 121/21                          dr. sc. Slavica Dudaš

Dokumenti:
ID: 3989
Datum: 02.03.2022

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujem Obavijest o ishodu javnog natječaja pod točkom d):

Datum objave javnog natječaja           Narodne novine                  Izabrani kandidat

     12. studenoga 2021.                                 121/21                     Roberta Baričević Ivić, prof.

                                                                                              

Dokumenti:
ID: 3619
Datum: 05.11.2021

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujem Obavijest o ishodu javnog natječaja:

 

Datum objave javnog natječaja           Narodne novine                 Izabrani kandidat

         13. listopada 2021.                                        110/2021                          Olga Rudelić, bacc. oec.

Dokumenti: